Загальні умови продажу

Ред.1. від 11.10.2021, Вільнюс, Литва

1. Загальні положення

1.1 - Ці умови поширюються на всі цінові пропозиції та угоди, що стосуються продажу та доставки нами товарів покупцю.

1.2 - У цих умовах «покупцям» слід зазначити всих фізичних чи юридичних осіб, які, виступаючи в якості (майбутнього) покупця-клієнта, чи іншим чином, починають переговори з нами та/або погоджуються з нами по одному чи декільком контрактам щодо товарів, які мають бути доставлені, навіть якщо кілька фізичних чи юридичних осіб діють спільно. Термін «покупець» включає його правонаступників, правонаступників та уповноважених представників. Посилання на «ми», «наш» чи «нас» у цих умовах повинні інтерпретуватися як посилання на DonteksUAB.

1.3 - Застосовність загальних умов, що використовуються покупцем, повністю та безумовно виключається. Відправляючи нам замовлення на постачання будь-яких товарів, покупець відмовляється від права посилатися на положення своїх загальних умов, у результаті наші загальні умови застосовуються до всіх укладених нами угод. Будь-які інші умови, мається на увазі торгівля, звичаї, практика або ділові відносини, також безумовно виключаються.

1.4 - Відхилення від цих умов є для нас обов'язковими лише в тому випадку, якщо це підтверджено нами у письмовій формі.

1.5 - Якщо положення, втілене в будь-якій угоді, виявляється юридично недійсним, ми маємо право замінити це положення, враховуючи характер та зміст угоди, спосіб досягнення консенсусу, взаємно відомі інтереси обох сторін, а також інші відповідні обставини через положення, яке не є необґрунтовано обтяжливим для покупця та максимально наближає сенс юридично недійсного становища. Інші положення цих умов продовжують застосовуватися без змін.

1.6 - У разі будь-яких протиріч між перекладами тексту цих умов англійський текст має переважну силу.

1.7 - У разі будь-яких протиріч між положеннями угоди між нами та покупцем та текстом цих умов, положення угоди мають переважну силу.

2. Цінові пропозиції

2.1 - Всі пропозиції, якою б формою вони не були подані, не мають жодних зобов'язань, якщо й у тій мірі, яку ми не підтвердили в письмовій формі, що пропозиція є обов'язковою.

2.2 - Надсилання комерційної пропозиції та/або (іншої) документації та/або зразків не зобов'язує нас приймати якесь замовлення або виконувати будь-яку доставку, якщо не погоджено інше.

2.3 - Усі пропозиції дійсні протягом семи днів з дати такої пропозиції.

2.4 - Ми маємо право без пояснення причин відмовити у замовленні на постачання.

3. Угода

3.1 -Кожне замовлення на поставку чи акцепт пропозиції на купівлю товарів покупцем від нас вважається пропозицією покупця купити товари відповідно до цих умов. Замовлення на поставку, розміщене покупцем, не вважається прийнятим нами доти, доки ми не надамо письмове підтвердження замовлення або (якщо раніше) ми не доставимо товар покупцю. Підтвердження замовлення уповноваженими особами в нашій організації призводить до укладання між нами зобов'язальної угоди.

3.2 - Ми маємо право відмовити у замовленні(ях) або обумовити певні умови постачання товарів. Той факт, що ми постачали товари покупцю на будь-якій регулярній основі в минулому, не призведе до укладання договору про постійне виконання, угоди, укладеної на певний термін, або будь-якої іншої угоди будь-якого характеру між сторонами, це також не означає, що ми зобов'язані прийняти нове(і) замовлення.

3.3 - Якщо наше підтвердження замовлення неправильне, письмові заперечення повинні надійти до нас протягом семи днів з дати підтвердження замовлення. Після цього підтвердження замовлення вважатиметься правильним.

3.4 - Можливі додаткові домовленості або коригування, а також (усні) домовленості, заяви та/або обіцянки, зроблені нашим персоналом або зроблені від нашого імені нашими продавцями, агентами, представниками чи іншими афілійованими особами, є для нас обов'язковими лише в тому випадку, якщо, і наскільки ці домовленості, коригування та/або обіцянки підтверджені у письмовій формі уповноваженими особами в нашій організації.

3.5 - Ми маємо право у будь-який час припинити переговори з покупцем та відкликати будь-які пропозиції, які були зроблені до укладення угоди відповідно до цих умов, без відповідальності за компенсацію будь-яких витрат чи збитків.

3.6 - Якщо угода набула чинності відповідно до положень цього розділу, покупець не має права розірвати цю угоду в односторонньому порядку.

3.7 - Покупець гарантує, що надана нам інформація є вірною та повною. Будь-які збої у доставці нами товарів, які є наслідком невірної чи неповної інформації, отриманої від покупця, не можуть бути відносними до нас. Покупець несе відповідальність за збитки, включаючи додаткові витрати, що виникли внаслідок неправильної або неповної інформації.

3.8 - Покупець повинен завжди надавати розумну допомогу, щоб ми могли виконати договір відповідно до наших зобов'язань щодо нього.

4. Ціни

4.1 - Якщо інше не погоджено у письмовій формі, наші ціни вказані на умовах франко-заводу (Інкотермс 2010) нашої компанії, фактичної виробничої ділянки чи складу, залежно від обставин (як підтверджено компанією), номіновані в євро та не включають ПДВ. Коливання обмінного курсу відбуваються на ризик за рахунок покупця.

4.2 - Ми можемо, повідомивши покупця в будь-який час за 30 днів до доставки, збільшити наші ціни, щоб відобразити будь-яке збільшення вартості товарів, яке пов'язане з будь-якими факторами, що не залежать від нас (включаючи коливання курсів валют, підвищення податків та мит, а також збільшення витрат на робочу силу, матеріали, енергоресурси та інші виробничі витрати..

5. Оплата та гарантії оплати

5.1 - Ми можемо виставити покупцеві рахунок за товари до, під час або в будь-який час після завершення доставки.

5.2 - Повна оплата має бути здійснена протягом семи днів після дати виставлення рахунку та має бути здійснена до Литви, якщо інше не погоджено у письмовій формі. Покупець не має права на зупинення оплати, заліку, відрахування або будь-якого утримання.

5.3 - Ми залишаємо за собою право пропонувати умови, в яких зазначається конкретний платіж проти документів (акредитив чи оплата за допомогою банківської гарантії) у момент переходу права власності на товари.

5.4 - Платіж вважається здійсненим у момент надходження належної суми на наш банківський рахунок. Усі витрати, пов'язані з оплатою, включаючи витрати на надання поруки, несе покупець.

5.5 - Кожен платіж, здійснений покупцем, застосовується, в першу чергу, для погашення належних відсотків, по-друге, для погашення понесених нами зборів за стягнення і адміністративних витрат, і по-третє, для погашення неоплачених рахунків/боргів, починаючи з оплати рахунку-фактури / боргу з максимальним терміном погашення.

5.6 - Якщо покупець своєчасно не виконав (повністю або частково) будь-яке зобов'язання перед нами, запитав мораторій, відстрочку, був оголошений банкрутом або перебуває на стадії ліквідації, або якщо на його активи та/або претензії накладається арешт (або відбувається будь-яка подія, порушено судовий розгляд щодо покупця у будь-якій юрисдикції, до якої він належить, що має ефект, еквівалентний вищезгаданим подіям), всі рахунки та претензії підлягають негайній оплаті.

5.7 - Щодо будь-яких непогашених сум, які покупець не заплатив відповідно до цих умов, покупець зобов'язаний сплатити встановлені законом відсотки. Такі відсотки нараховуються щодня із зазначеного моменту або дати платежу (залежно від того, що настане раніше) до фактичної виплати простроченої суми, чи то до суду, чи після нього. Покупець сплачує відсотки разом із простроченою сумою.

5.8 - За обставин, зазначених у пункті 5.6. ми також маємо право призупинити (далі) виконання наших обов'язків на період максимум два місяці і забрати неоплачені товари або оголосити угоду, а також інші можливі угоди з покупцем частково або повністю розірваними, без шкоди для інших прав або засобів правового захисту. Протягом періоду припинення ми маємо право, а наприкінці цього періоду ми зобов'язані або вибрати опцію подальшого виконання наших зобов'язань або вибрати опцію часткового розірвання призупиненої угоди (угод).

5.9 - Ми маємо право зарахувати будь-які претензії та/або відповідальність, незалежно від того, чи підлягають вони оплаті, проти будь-яких претензій покупця. Будь-яке використання наших прав відповідно до цього параграфу не впливає і не обмежує будь-які інші права на засоби правового захисту, які ми можемо обрати в цих умовах.

5.10 - Якщо кредитоспроможність покупця викликає серйозні сумніви, ми маємо право виставити умову «оплата проти товару» (cash on delivery), і в цьому випадку витрати на доставку повинні бути оплачені покупцем або вимагати будь-якого (додаткового) забезпечення для можливості виконання покупцем своїх платіжних та інших зобов'язань, включаючи, крім іншого, заставу товарів, які мають бути зазначені нами та відповідно до Інкотермс 2010. Якщо покупець не бажає або не може надати запит, ми маємо право оголосити угоду повністю або частково розірваною без шкоди для наших інших прав і без будь-яких зобов'язань щодо відшкодування будь-якої шкоди.

6. Ризики при доставці та термін доставки

6.1 - Якщо інше не узгоджено у письмовій формі, доставка здійснюється на умовах Ex Works нашої компанії, виробничого майданчика чи складу, залежно від обставин, коли товари стають доступними для покупця, перебуваючи у володінні (першого) перевізника. У момент, коли товар залишає нашу компанію, виробничий майданчик чи склад, ризик втрати чи пошкодження товару переходить на покупця. Покупець зобов'язаний або перевірити в момент доставки, чи є у доставлених товарів або їх упаковки дефекти або будь-які видимі пошкодження, або перевірити товар відразу після того, як ми інформували йому про те, що товар знаходиться у його розпорядженні. Якщо товари зберігаються на складі на запит покупця, ризик втрати або пошкодження лежить на покупцеві з моменту такого запиту.

6.2 - Можливі дефекти або пошкодження доставлених товарів та/або їх упаковки, які були виявлені в момент доставки, повинні бути вказані покупцем або від імені покупця у накладній чи рахунку-фактурі та/або транспортних документах. Якщо такі дані у документах відсутні — претензії нами не приймаються і розглядатися не будуть. У цьому відношенні при вирішенні спірних питань вирішальне значення мають наші адміністративні записи.

6.3 - Якщо інше спеціально не обумовлено у нашому підтвердженні замовлення, покупець приймає вагу, обсяг, розмір чи кількість, які можуть відрізнятися до 20% від ваги чи кількості контракту, та сплачує пропорційно до фактичної ваги чи кількості доставлених товарів. Вага чи кількість, зазначені у нашому підтвердженні замовлення, є переконливим доказом ваги чи кількості доставленого товару.

6.4 - Ми маємо право здійснювати часткові постачання, за які може бути виставлено окремий рахунок. У цьому випадку покупець зобов'язаний зробити оплату відповідно до пункту 5 цих умов.

6.5 - Всі продажі деревини регулюються нашими специфікаціями оцінки, в яких детально описується прийнятна якість продажу та технічні характеристики деревини. Наші специфікації оцінок доступні на веб-сайті або на запит.

6.6 - Терміни постачання вказані приблизно. Наведені терміни ніколи не повинні розглядатися як останній термін, якщо інше не узгоджено в письмовій формі.

6.7 - Ми не можемо бути зобов'язані виплатити компенсацію у разі порушення строку доставки. У разі повторного перевищення терміну постачання покупець має право вимагати доставку у розумні строки. Якщо цей термін також перевищено, покупець має право оголосити про розірвання договору, крім випадків, коли ми не можемо доставити товар через форс-мажорні обставини.

6.8 - Незважаючи на параграф 6.6, ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, спричинені несвоєчасною доставкою нам матеріалів або комплектуючих нашими постачальниками.

6.9 - Розрахункові витрати на пакувальні матеріали, якщо такі є, а також на піддони повинні бути відшкодовані в тій самій сумі за умови, що ці матеріали та піддони за рахунок та на ризик покупця будуть повернуті у доброму стані та протягом тридцяти днів після отримання покупцем . За будь-які особливі вимоги до упаковки стягується додаткова плата, що не повертається. Тарифи та інші умови, пов'язані з наданням пакувальних матеріалів, будуть включені до нашої пропозиції.

6.10 - Якщо доставка не може бути здійснена через обставини, які можуть бути зобов'язані покупцю, ми маємо право стягувати з покупця витрати, пов'язані з цією затримкою.

7. Транспорт та ризики

7.1 – Види транспортних засобів, упаковка, страхування тощо, у разі відсутності конкретних інструкцій від покупця, будуть визначені нами, діючи з належною обережністю, без будь-якої відповідальності. Можливі конкретні інструкції покупця щодо транспортування, упаковки чи страхування будуть виконані лише в тому випадку, якщо покупець заявив про згоду з потенційними витратами та ризиками щодо цього.

7.2 - Транспортування товару здійснюється за рахунок і на ризик покупця, навіть якщо перевізник вимагає, щоб товарні накладні, маршрутні листи тощо, містять положення про те, що всі збитки пов'язані з транспортуванням, відносяться на рахунок відправника, якщо інше не погоджено наперед у письмовій формі..

8. Збереження права власності

8.1 - Право власності на поставлені товари залишається за нами доти, доки покупець повністю не виконає свої платіжні зобов'язання відповідно до угоди, на якій було засновано постачання, включаючи можливі збитки, витрати, відсотки та штрафи, навіть якщо покупець надав забезпечення . До моменту переходу права власності від нас до покупця покупець має:

(а) Тримати товар на фідуціарній основі як наш охоронець;
(б) зберігати товари (безкоштовно для нас) окремо від усіх інших товарів покупця або будь-якої третьої сторони таким чином, щоб їх можна було легко ідентифікувати як нашу власність;
(c) Не знищувати, не псувати та не приховувати будь-який розпізнавальний знак або упаковку на товарах;
(d) Підтримувати товари у задовільному стані, забезпечувати, щоб товари завжди зберігалися сухими, без впливу атмосферних опадів, в оригінальній упаковці та забезпечувати їх страхування від нашого імені на повну вартість від усіх ризиків. За запитом покупець має надати нам страховий поліс.

8.2 - Покупець не має права обробляти чи відчужувати поставлені товари інакше як у межах своєї звичайної діяльності.

8.3 - Якщо покупець не сплатить належну суму, ми маємо право забрати назад усі неоплачені поставлені товари. Покупець дозволяє нам повернути товар власним коштом. Крім того, покупець дозволяє нам, а також будь-яким призначеним нами представникам безперешкодний доступ до його приміщень, складів, землі, фабрик, будівельних майданчиків тощо, щоб ми могли повернути нашу власність.

9. Force Majeure

9.1 -Наш обов'язок з виконання наших зобов'язань припиняється на період, протягом якого ми не можемо виконувати свої зобов'язання через форс-мажорні обставини. Щоб уникнути сумнівів, ми не порушуватимемо цих умов і не несемо відповідальності за затримку у виконанні або невиконання будь-яких своїх зобов'язань відповідно до цих умов, якщо така затримка або невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

9.2 - Нездатність виконувати наші зобов'язання прирівнюється до ситуації, коли виробнича діяльність серйозно утруднюється.

9.3 - «Форс-мажор» означає будь-які обставини, незалежні від нас, які включають, крім іншого, такі обставини: брак на ринку необхідних (сировини) матеріалів та/або робочої сили, трудові конфлікти, війна, військові ризики, громадянська війна, заворушення , пожежа, землетрус, пошкодження водою, повінь, страйки, окупація підприємств, локаут, перешкоди для імпорту та експорту, урядові заходи, дефекти обладнання, збої у (своєчасній) доставці необхідних (сировини) матеріалів, води та/або енергії в нашу компанію.

9.4. - Форс-мажорними обставинами є обставини, зазначені у пункті 9.3. які у компанії третіх осіб, від яких ми отримуємо (сировину) матеріали, послуги, звіти про дослідження, зразки, розрахунки тощо.

9.5 - Форс-мажорною обставиною також є ситуація, за якої обставини, зазначені у пункті 9.3. відбуваються у зв'язку із зберіганням чи транспортуванням товарів, незалежно від того, чи здійснюються вони під нашим власним управлінням.

9.6 -Якщо внаслідок форс-мажорних обставин призупинення виконання (частини) угоди триває більше трьох місяців, обидві сторони мають право оголосити (решту) угоди розірваною, надавши іншій стороні письмове повідомлення менш ніж за 14 днів. І тут жодна із сторін не зобов'язана виплачувати компенсацію. Можливі авансові платежі будуть повернуті за умови, якщо покупець сплатить наші витрати до моменту настання обставин форс-мажору або (залежно від обставин) ці дії будуть зачитані відповідно до узгодженої суми рахунку.

10. Відповідальність

10.1 - Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки спричинені будь-якою причиною, за винятком випадків умисних дій або грубої недбалості, які можуть бути виключені юридично дійсним чином. Це виключення відповідальності поширюється на прямі та опосередковані збитки або торгові збитки та інші, включаючи будь-яку таку відповідальність перед третіми сторонами. У разі передбачуваної умисної дії або грубої недбалості відповідальність за доказ лежить на покупцеві.

10.2 - Ми не несемо відповідальності за прямі чи непрямі збитки чи торгові збитки та інші непрямі збитки, а також збитки, які виникли внаслідок будь-якої відповідальності перед третіми сторонами, спричинені нашим персоналом чи іншими особами, яких ми найняли в рамках виконання угоди (оскільки вони не відповідають) за це виконання). Цей виняток включає навмисні дії, а також грубу недбалість.

10.3 - Наша загальна відповідальність завжди обмежується сумою нетто-фактури поставлених товарів.

10.4 - Якщо ми приймаємо товари від третіх осіб, то наша загальна відповідальність перед покупцем обмежується ступенем відповідальності третьої особи перед нами.

10.5 - Ми не несемо жодної відповідальності за порушення патентів, ліцензій або інших прав третіх осіб внаслідок використання інформації та товарів, наданих нами або від нашого імені покупцеві.

10.6 - Щодо поставлених нами товарів покупець повністю звільняє нас від усіх претензій третіх осіб, пов'язаних із ушкодженнями чи збитками, відповідальність за які ми виключили.

10.7 - Ми обговорюємо використання всіх юридичних та договірних засобів захисту, які ми можемо використовувати для захисту нашої власної відповідальності перед покупцем, а також щодо нашого персоналу чи інших осіб, найнятих нами у рамках виконання угоди, за дії яких ми можемо нести відповідальність застосувавши потрібні закони.

10.8 - Ми не несемо відповідальності за будь-які дефекти, пошкодження або збитки, якщо наші письмові інструкції та/або посібники з встановлення або використання нашого продукту не дотримуються.

11. Скарги

11.1 - Без шкоди для інших положень цих умов, всі скарги, пов'язані з будь-якими дефектами товару, повинні бути подані нам у письмовій формі протягом 30 днів після доставки та в іншому випадку відповідно до гарантійного сертифікату чи поруки, на підставі якого продаються товари.

11.2 - Скарги, пов'язані з рахунками-фактур, мають бути подані протягом восьми днів після дати виставлення рахунку-фактури.

11.3 - Після закінчення термінів, зазначених у пунктах 11.1. та 11.2. скарги більше не приймаються.

11.4 - Прийом рекламацій, пов'язаних з дефектами поставлених товарів, здійснюється лише у тому випадку, якщо дефекти виникли внаслідок дефектів матеріалу та/або виготовлення.

11.5 - Подання скарги покупцем за жодних обставин не звільняє покупця від виконання своїх платіжних зобов'язань перед нами.

11.6 - Доставлені товари можуть бути повернені лише після нашої попередньої письмової згоди. Транспорт і всі пов'язані з цим витрати в цьому випадку виплачуються за рахунок покупця, якщо інше не зазначено у письмовій формі.

11.7 - Час має важливе значення для цілей параграфа № 11.

12. Окреме питання

Якщо покупець складається з кількох фізичних чи юридичних осіб, усі фізичні та юридичні особи несуть солідарну відповідальність за виконання зобов’язань покупця перед нами.

13. Скорочений строк позовної давності

Без шкоди для положень пункту 11, усі судові ді покупця щодо нас, незалежно від того, ґрунтуються вони на угоді чи статуті, можуть бути розпочаті протягом одного року після моменту початку терміну позовної давності відповідно до литовського статутні норми. Після закінчення однорічного строку будь-які судові дії забороняються.

14. Конфіденційність і відсутність конкуренції

14.1 - Покупець повинен завжди зберігати в таємниці та конфіденційності будь-яку інформацію, матеріали, товари та зразки, які він отримав від нас і не є загальнодоступними як до, так і під час наших відносин, і не повинен використовувати будь-що з вищезазначеного для будь-яких цілей, крім наших, і відповідно до письмової угоди з нами..

14.2 - Покупець повинен використовувати інформацію, яка стала йому відомою, з максимальною обережністю. Покупець не має права без нашого попереднього письмового дозволу розмножувати відповідну інформацію та документацію.

14.3 - Покупець зобов’язує своїх працівників зберігати таємницю щодо всієї інформації конфіденційного характеру, як зазначено в пункті 14.1. і до нашої діяльності. Це зобов’язання, а також зобов’язання, викладені в пунктах 14.1 і 14.2 вище, застосовуються як протягом терміну дії угоди, так і після закінчення її дії.

14.4 - Після закінчення угоди покупець та/або його співробітники мають негайно повернути нам будь-яку та всю інформацію (або безпечно знищити на наш запит), яку отримали від нас у рамках інструкції.

14.5 - Покупець протягом терміну дії угоди, а також протягом двох років після закінчення угоди повинен утриматися (від інших) вступати в будь-які прямі чи непрямі договірні відносини, неважливо як би вони не називалися, з нашими співробітниками, якщо ми не домовимось про інше письмово. Покупець гарантує, що вищезазначене зобов’язання також буде виконуватися будь-якими юридичними особами, з якими він пов’язаний у групі, як, зокрема, зазначено у відповідних параграфах Цивільного кодексу Литви.

15. Інтелектуальна власність

15.1 - Ми зберігаємо повне право власності на всю інформацію та всі права інтелектуальної та промислової власності (а також право на отримання патентів, зареєстрованих зразків, прав на дизайн, авторських прав, торгових марок та будь-яких інших прав інтелектуальної власності), включаючи їх зміни або вдосконалення, з стосовно всього, що було або постачається та/або розроблено нами чи третіми сторонами під час або до угоди між нами, включаючи, але без обмежень, прайс-листи, звіти, рекомендації, зразки, розрахунки, брошури, дизайни, ескізи і креслення, виробничі процеси, ноу-хау, технічну інформацію та будь-яку інформацію, отриману в результаті аналізу або тестування будь-яких продуктів, зразків або матеріалів, наданих нами. Покупець зобов'язаний повернути або знищити такі дані на нашу першу вимогу (перевезення оплачено)..

15.2. Покупець ніколи не повинен заперечувати чи оскаржувати будь-які наші права на інтелектуальну та/або промислову власність, а також намагатися зареєструвати одне чи декілька з цих прав чи іншим чином намагатися отримати захист цих прав на свою користь.

15.3 - Покупець повинен виконати всі такі дії та речі, а також підписати такі угоди та документи, які необхідні для виконання цього пункту 15.

16. Відмова та розрив

16.1 - Жодна неспроможність або зволікання стороною у здійсненні будь-якого права чи засобу правового захисту, передбаченого цими умовами чи законом, не означає відмову від цього чи будь-якого іншого права чи засобу правового захисту, а також не перешкоджає чи обмежує подальше здійснення цього чи будь-якого іншого права або засобу. Жодне одноразове або часткове використання такого права чи засобу правового захисту не перешкоджає чи обмежує подальше здійснення цього чи будь-якого іншого права чи засобу правового захисту.

16.2 - Якщо будь-яке положення або частина цих умов є або стає недійсним, незаконним або таким, що не підлягає виконанню, воно вважатиметься зміненим у мінімально необхідному обсязі, щоб зробити його дійсним, законним і таким, що має юридичну силу. Якщо така зміна неможлива, відповідне положення або частина положення вважається видаленою. Будь-яка зміна або видалення положення або частини положення згідно з цим пунктом не впливає на дійсність і можливість виконання решти цих умов.

17. Дотримання відповідних вимог

17.1 - Покупець зобов’язується та забезпечуватиме, щоб його посадові особи, співробітники, агенти та субпідрядники дотримувалися всіх чинних законів, статутних актів, нормативних актів і кодексів щодо боротьби з хабарництвом, корупцією та ухиленням від сплати податків («Закони про боротьбу з хабарництвом»), разом з усіма застосовними законами, статутами, правилами та кодексами, що стосуються боротьби з рабством і торгівлею людьми («Закони про боротьбу з рабством»), а також має підтримуватиме власну політику та процедури для сприяння боротьбі з хабарництвом і корупцією. , боротьба з ухиленням від сплати податків, боротьба з рабством і торгівлею людьми, а також такі політики та процедури повинні забезпечувати дотримання Законів про боротьбу з хабарництвом і Законів про боротьбу з рабством, і покупець забезпечить їх виконання, якщо це необхідно. Крім того, покупець гарантує, що йому не відомо про хабарництво, корупцію, ухилення від сплати податків, рабство або торгівлю людьми в його бізнесі чи ланцюзі постачання.

17.2 - Ми можемо негайно розірвати будь-яку угоду між нами та покупцем, надіславши письмове повідомлення про це покупцю, якщо покупець порушує цей пункт № 17, без будь-якої відповідальності перед нами, покупець несе відповідальність та звільняє нас від відповідальності за будь-які збитки або претензії, завдані нами внаслідок порушення покупцем пункту № 17.

17.3 - Ми прагнемо діяти сумлінно в тому, як ми ведемо наш бізнес, і вимагаємо, щоб покупець знав, розумів і дотримувався всіх застосовних законів і правил у країнах, де вони ведуть бізнес.

18. Застосовне право

18.1 - До наших правовідносин із покупцем застосовується законодавство Литви, за винятком Конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів 1980 року.

18.2 - Щодо тлумачення міжнародних комерційних термінів застосовні «Інкотермс 2010», складені Міжнародною торговою палатою в Парижі (ICC).

19. Юрисдикція

19.1 - Усі спори, що виникають із правових відносин між нами та покупцем, мають бути передані до Литовського суду, який має юрисдикцію. Якщо в першій інстанції юрисдикцію має районний суд, спір має бути переданий до районного суду у Вільнюсі.

19.2 - Зміст пункту 19.1. залишає незмінним наше право або передати суперечку до суду, який має юрисдикцію відповідно до звичайних правил юрисдикції, або передати суперечку до арбітражного розгляду відповідно до положень пункту 19.3. Покупець погоджується з цими правами.

19.3 - Якщо ми передаємо суперечку до арбітражного розгляду, вона має бути вирішена відповідно до Правил арбітражу Міжнародної торгової палати одним або трьома арбітрами, які вирішуються нами та призначаються відповідно до цих Правил. Місцем арбітражу буде Вільнюс. Мовою арбітражу буде англійська або литовська на наш вибір.