Bendrosiospardavimų sąlygos

Red.1. 11.10.2021, Lietuva, Vilnius

1. Bendros sąlygos

1.1 Šiossąlygosapima visus pasiūlymus ir susitarimus liečiančius mūsų prekių pardavimą ir pristatymą pirkėjui.

1.2 Šituose sąlygose „pirkėju“ vadinami visi fiziniai ar juridiniai asmenys kurie figuruoja kaip (busimi) užsakovai/klientai arba kitokiu budu pradeda derybas su mūsų įmonę ir / arba susitaria su mumis del vienos arba kelių sutarčių dėl prekių, kurios turi būti prystatytos, net tuo atveju jeigu šis užsakymas vykdomas bendrai keliu fizinių arba juridinių asmenų bendru susitarimu. Terminas „pirkėjas“ apima jo tėsioginius įpedinius bei tesioginius atstovus. Terminus „Mes“ / „Aš“ / „Mus“ šių sąlygų konteste reikėtų vertinti ir interpretuoti kaip nuorodos į UAB „Donteks“.

1.3 Pirkėjo naudojamos bendrosios sąlygos visiškai nepriimtinos. Siųsdamas mums užsakymą dėl bet kokių prekių tiekimo, pirkėjas atsisako teisės remtis savo bendrųjų sąlygų nuostatomis, dėl ko mūsų bendrosios sąlygos taikomos visoms mūsų sudarytoms sutartims. Bet kokios kitos sąlygos, susijusios su prekyba, papročiais, praktika ar verslo santykiais, taip pat nepriimtinos.

1.4 Šių sąlygų korekcija arba nesilaikymas mums yra butinos ir galimos tik tuo atvėju jeigu mes tai patvirtinome raštu.

1.5 Jei kuri nors susitarimo nuostata pripažįstama negaliojančia, mes turime teisę tą nuostatą pakeisti, atsižvelgdami į sutarties pobūdį, turinį, konsensuso pasiekimo būdą, bei abipusiai žinomus abiejų šalių interesus ir kitas svarbias aplinkybės, taikant nuostatą, kurios tikslasnėra nepagrįstai apsunkinti pirkėją ir kuo labiau atitinka negaliojančios nuostatos prasmę. Kitos nuostatos nekeičiamos.

1.6 Esant šių sąlygų vertimų neatitikimui vienas kitam, reikėtų vertinti anglų kalbos vertimą kaip tiksliausią ir orentuotis juo.

1.7 Esant neatitikimui tarp mūsų ir pirkėjo sutarties sąlygois ir šituo tekstu, sutarties sąlygos turi pirmenybenę galią.

2. Kainų pasiūlymai

2.1 Visi pasiūlymai kokia forma jie bebūtų pateikti, neneša jokios atsakomybės ir nėra privalomi iki to momento kol mes jų nepatvirtinome raštu ir jeigu nėra nurodyta, kad jie yra privalomi ir būtini.

2.2 Komercinių pasiūlymų/ kitos dokumentacijos/ pavyzdžių siuntimas neįpareigoja mus priimti kurį nors užsakymą arba organizuoti siuntimą, nebent yra nutarta kitaip.

2.3 Visi komerciniai pasiūlymai galioja septynių dienų bėgyje nuo pasiūlymo pateikimo.

2.4 Mes pasiliekame teisę atsisakyti priimti užsakymą neatskleisdami atsisakymo priežasčių

3. Sutarimai

3.1 Kiekvienas pirkėjo užsakymas arba pasiūlymo pirkti prekes priėmimas iš mūsų yra laikomas pirkėjo pasiūlymu pirkti prekes pagal šias sąlygas. Pirkėjo pateiktas pirkimo užsakymas nelaikomas priimtu, kol nepateikiame raštiško užsakymo patvirtinimo arba (kaip anksčiau) nepristatome pirkėjui prekių.Mūsų organizacijos įgaliotiems asmenims patvirtinus užsakymą, tarp mūsų ir pirkėjo sudaroma įpareigojanti sutartis.

3.2 Pasiliekame teisę atsisakyti užsakymo (-ų) arba nustatyti tam tikras prekių pristatymo sąlygas. Tai, kad mes praeityje prekes pirkėjui tiekėme reguliariai, nesudarys nuolatinės sutarties, terminuotos sutarties ar kitokio bet kokio pobūdžio susitarimo tarp šalių, taip pat nereiškia, kad esame įsipareigoję.priimti naują (-us) užsakymą (-us).

3.3 Jeigu mūsų užsakymo patvirtinimas klaidingas arba nėra tikslus, rąštikškas nesutikimas turi būti pateiktas mums ne veliau nei per septynias dienas po užsakymo patvirtinimo. Pasibaigus šiam terminui patvirtinimas skaitysis tiksliu.

3.4 Galimi papildomi susitarimai ar patikslinimai, taip pat (žodiniai) susitarimai, pareiškimai ir (arba) pažadai, kuriuos padarė mūsų darbuotojai arba mūsų vardu davė pardavėjai, agentai, atstovai ar kitos susijusios įmonės, yra mums privalomi tik tada kai šie susitarimai, patikslinimai ir/ar pažadai patvirtinti mūsų organizacijos įgaliotų asmenų raštu.

3.5 Mes turime teisę bet kada nutraukti derybas su pirkėju ir atšaukti pasiūlymus, kurie buvo pateikti iki sutarties sudarymo, neprisiimdami atsakomybės už bet kokios pirkėjo išlaidų ar žalos atlyginimą.

3.6 Susitarimui įsigaliojus šiuo raštu nustatyta tvarka pirkėjas neturi teises nutraukti šį susitarimą vienos šalies sprendimu.

3.7 Pirkėjas garantuoja, kad visa pateikta mums informacija yra tiksli ir pilna. Visi prekių pristatymo sutrikimai kurie atsirado dėl netaisyklingai arba nepilnai pateiktos informacijos negali būti priskirti mums. Pirkėjas yra atsakingas už galimas pąsekmes, taip pat ir papildomas išlaidas, kurios gali atsirasti dėl netinkamai pateiktos informacijos.

3.8 Pirkėjas visada turi suteikti pagalbą, kad mes galėtume tinkamai ir laiku įvykdyti mūsų įsipareigojimus pagal mūsų sutartis.

4. Kainos

4.1 Jei raštu nesusitarta kitaip, mūsų kainos nurodytos iš gamyklos (Incoterms 2010) mūsų įmonės, faktinės gamybos aikštelės ar sandėlio, priklausomai nuo atvejo (kaip patvirtina įmonė), yra išreikštos eurais ir be PVM. Valiutos kurso svyravimus padengia pirkėjas savo rizika ir sąskaita.

4.2 Mes galime, įspėję pirkėją bet kuriuo metu ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pristatymo, padidinti savo kainas, dėl bet kokio prekių vertės padidėjimo dėl bet kokių nuo mūsų nepriklausančių veiksnių (įskaitant valiutos svyravimus, mokesčių ir muitų padidėjimą, ir sąnaudų padidėjimą). Darbo, medžiagų, energijos ir kitų gamybos sąnaudų.

5. Atsiskaitymas ir atsiskaitymo garantijos

5.1 Mes pasiliekame teise pateikti pirkėjui sąskaitą už užsakyma bet kuriuo užsakymo vykdymo arba pristatymo metu, arba po pristatymo.

5.2 Visas apmokėjimas turi būti atliktas per septynias dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos ir turi būti atliktas į Lietuvą, nebent raštu susitarta kitaip. Pirkėjas neturi teisės į jokį mokėjimo sustabdymą, įskaitymą ar išskaitymą.

5.3 Pasiliekame teisę pasiūlyti sąlygas, kuriose nurodytas konkretus mokėjimas pagal dokumentus (akredityvas arba mokėjimas banko garantija) nuosavybės teisės į prekes perdavimo metu.

5.4 Atsiskaitymas skaitomas įvykdytu tada, kai nustatyta suma gaunama į mūsų nurodytą banko sąskaitą. Visas išlaidas susijusias su atsiskaitymu įskaitant laidavimo suteikimo išlaidas padengia užsakovas.

5.5 Kiekvienas pirkėjo atliktas mokėjimas dengia, piradžiai, priskaičiuotom palūkanoms, poto, inkasavimo mokesčiams ir mūsų patirtoms administracinėms išlaidoms apmokėti ir, tada, neapmokėtų sąskaitų/skolų apmokėjimui, pradedant nuo seniausios sąskaitos faktūros / skolos.

5.6 Jeigu pirkėjas laiku (visiškai ar iš dalies) neįvykdė kokio nors įsipareigojimo mums, prašė moratoriumo, delsimo, jam buvo paskelbtas bankrotas arba jis yra likviduojamas, arba areštuotas jo turtas ir/ar reikalavimai (ar bet koks įvykis), iškeliama byla prieš pirkėją bet kurioje jurisdikcijoje, kuriai jis priklauso, iškeliamas teisinis procesas, kurio poveikis yra lygiavertis pirmiau minėtiems įvykiams), visos sąskaitos faktūros ir pretenzijos turi būti apmokėtos nedelsiant.

5.7 Už visas nesumokėtas sumas, kurių pirkėjas nesumokėjo pagal šias sąlygas, pirkėjas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Tokios palūkanos skaičiuojamos kasdien nuo nurodytos mokėjimo uždelsimo datos arba datos (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau) iki faktinio pradelstos sumos sumokėjimo, prieš ar po teismo sprendimo. Pirkėjas kartu su pradelsta suma moka palūkanas.

5.8 5.6 punkte nurodytomis aplinkybėmis mes pasiliekame teisę sustabdyti (toliau) savo įsipareigojimų vykdymą ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui ir atsiimti neapmokėtas prekes arba paskelbti sutartį, bei kitus galimus susitarimus su pirkėju, iš dalies arba visiškai nutrauktais, nepažeidžiant kitų mūsų teisių ar teisių gynimo priemonių. Sustabdymo laikotarpiu turime teisę, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalome arba toliau vykdyti savo įsipareigojimus, arba iš dalies nutraukti sustabdytą (-as) sutartį (-as).

5.9 Mes turime teisę įskaityti bet kokį reikalavimą ir /arba įsipareigojimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra mokamas, ar ne, su bet kokiu pirkėjo reikalavimu. Bet koks mūsų įgyvendinimas savo teisėmis pagal šią dalį neturės įtakos ir neapribos jokių kitų teisių į teisių gynimo priemones, kurias galime pasirinkti pagal šias sąlygas.

5.10 Tuo atveju jeigu pirkėjo kreditingumas kelia didelių įtarimų, mes turime teisę pateikti sąlygą „ mokėjimas už prekę(cashondeivery), šituo atveju išlaidos už pristatymą turi būti apmokėti pirkėju arba turim teisę pareikalauti kokių nors (papildomų) garantijų, kad pirkėjas galės įvykdyti savo finansinius arba kitokius įsipareigojimus, įskaitant prekių įkeitimą kurį pagal Inkoterms 2010 mes turime nurodyti. Užsakovui nenorint arba negalint suteikti užprašytas garantijas, mes pasiliekame teise vienašąliškai pilnai arba dalinai nutraukti mūsų susitarimą be žalos mūsų kitoms teisems ir be atsakomybės žalos kompensavimui.

6. Galimos pristatymo rizikos bei pristatymo terminai.

6.1 Jei raštu nesusitarta kitaip, pristatymui taikomos mūsų įmonės, gamybos vietos ar sandėlio Ex Works sąlygos. Kai prekės išvežamos iš mūsų įmonės, gamybos vietos ar sandėlio, prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina pirkėjui . Pirkėjas privalo pristatymo metu patikrinti, ar pristatytos prekės ar jų pakuotė nėra brokuota, ar nėra matomų pažeidimų, arba patikrinti prekę iš karto po to, kai mes jį informavome, kad prekė perduota jam. Jeigu prekės yra sandėliuojamos sandėlyje pirkėjo pageidavimu, nuostolių ar sugadinimo rizika tenka pirkėjui nuo tokio prašymo pateikimo momento.

6.2 Galimi pristatomų prekių ir/ arba jų pakuotės defektai arba pažeidimai kurie būvo pastebėti pristatymo metu klientas arba jo atstovas privalo nurodyti faktūroje arba kituose transportavimo dokumentuose. Nepažymėjus šių duomenų nurodytuose dokumentuose, pretenzijos nebus priimamos ir naginėjamos. Sprendžiant ginčus bei kitas panašias situacijos mūsų administraciniai dokumentai, turi dižiausią galią bei įtaką.

6.3 Pirkėjas priima svorį, tūrį, dydį ir kiekį kuris gali skirtis iki 20% nuo nurodyto kontrakte svorio ir kiekio, ir atsiskaito už faktiąkai prystatytų prekių svorį bei kiekį, išskyrus atvejus, kai užsakymo patvirtinimo metu nutarta kitaip. Svoris ir kiekis nurodytas užsakymo patvirtinime, skaitomi įtikinamu įrodymu faktiškai pristatytų prekių svorio bei kiekio.

6.4 Mes turime teisę teikti dalinius pristatymus, už kuriuos gali būti pateiktos atskiros sąskaitos. Šituo atvėju užsakovas privalo atlikti apmokėjimą remiantis šių sąlygų 5 punktu.

6.5 Visa medienos prekyba reguliuojama mūsų vertinimo Specifikacijomis, kuriuose išsamiai apašomi priimtini prekybos kokybės bei technines medienos charakteristikos. Mūsų Specifikacijas prienamos oficialiame tinklapyje arba pateikiamos užprašius.

6.6 Pristatymo terminai nurodyti priliminariai. Nurodyti terminai negali būti skaitomi kaip „galine data“ išskyrus atvejus, kai raštiška firma yra nutarta.

6.7 Mes neprivalome suteikti kompensacija tuo atveju jeigu pristatymo terminai buvo netikslus. Pakartotinai viršijant nutartus terminus, užsakovas turi teisę reikalauti įvykdyti pristatymą per protingą laiką. Viršijus ir šį terminą užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, išskyrus atvejus kai mes negalime pristatyti prekių dėl fors-mažorinių aplinkybių.

6.8 Neatsižvelgiant į paragrafą 6.6 mes nenešam atsakomybės už betkurią žalą patirtą dėl mumis nelaiku gautu medžiagų arba priedų iš mūsų teikėjų.

6.9 Apskaičiuotos pakavimo medžiagų, jei tokių yra, ir padėklų išlaidos kompensuojamos ta pačia suma, jei šios medžiagos ir padėklai pirkėjo sąskaita ir rizika grąžinami geros būklės per trisdešimt dienų nuo jų gavimo pirkėju. Dėl bet kokių specialių pakavimo reikalavimų užsakovui bus taikomas negrąžinamas papildomas mokestis. Tarifai ir kitos sąlygos, susijusios su pakavimo medžiagų tiekimu, bus įtrauktos į mūsų pasiūlymą .

6.10 Jei pristatymas negali būti atliktas dėl aplinkybių, priklausančių nuo pirkėjo, mes turime teisę apmokestinti vėlavimo išlaidas.

7. Transportas ir rizikos

7.1 Transportą, pakuotes, draudimą ir pan., nesant konkretiems pirkėjo nurodymams, nustatysime mes, veikdami tinkamai, bet neapsiimdami atsakomybės. Galimi konkretūs pirkėjo nurodymai dėl transportavimo, pakavimo ar draudimo bus vykdomi tik tuo atveju, jei pirkėjas patvirtina, kad prisiima su tuo susijusias galimas išlaidas ir riziką.

7.2 Prekės gabenamos pirkėjo sąskaita ir rizika, net jei vežėjas reikalauja, kad važtaraščiuose, maršruto lapuose ir pan. būtų nurodyta, kad visi su transportavimu susiję nuostoliai ir yra apmokami siuntėjo sąskaita, jei gu nėra nutarta kitaip ir patvirtinta raštu.

8. Nuosavybės teisės išlaikymas

8.1 Nuosavybės teisės į pristatytas prekes išlieka mūsų tol, kol pirkėjas visiškai įvykdys savo mokėjimo įsipareigojimus pagal sutartį, kurios pagrindu buvo pristatytos prekės, įskaitant galimus nuostolius ir žalą, išlaidas, palūkanas ir netesybas, net ir tuo atvėju, jei pirkėjas suteikė garantiją. Prieš perimdamas nuosavybės teisę iš mūsų, pirkėjas privalo:

(a) laikyti prekes patikėjimo teise kaip mūsų saugotojas;

(b) saugoti prekes (mums nemokamai) atskirai nuo visų kitų pirkėjo ar bet kurios trečiosios šalies prekių taip, kad jas būtų galima lengvai atpažinti kaip mūsų nuosavybę;

(c) ne sunaikinti, ne sugadinti ir ne uždengti identifikavimo ženklą arba prekių pakuotę;

(d) išlaikyti prekes tinkamos būklės, užtikrinti, kad prekės visada būtų sausos, negautų atmosferos poveikio, būtų saugomos originalioje pakuotėje ir mūsų vardu būtų apdraustos visa verte nuo visų galimų rizikų. Gavęs prašymą, pirkėjas privalo pateikti mums draudimo polisą.

8.2 Pirkėjas neturi teisės disponuoti pristatytomis prekėmis, išskyrus, kaipvykdant įprastą veiklą.

8.3 Tuo atveju jeigu pirkėjas neatsiskaito už suteiktas prekes mes pasiliekame teisę atsiimti prekes už kurias negavome atsiskaitymo. Pirkėjas leidžia atsiimti mums savo prekęs už savo sąskaitą. Be to, pirkėjas leidžia mums, kaip ir bet kokiems mūsų paskirtiems atstovams, netrukdomai patekti į savo patalpas, sandėlius, žemę, gamyklas, statybvietes ir pan., kad galėtume susigrąžinti savo turtą.

9. ForceMajeure

9.1 Mūsų atsakomybė vykdyti įsipareigojimus yra sustabdomas tam laikotarpiui, per kurį negalime įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ir, kad išvengti abejonių, mes nepažeidinėsime šių sąlygų, bet nenešame atsakomybės už vėlavimą ar neveikimą siekiant įvykdyti bet kokius savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas, jei toks vėlavimas arba neįvykdymas atsirado dėl nenugalimos jėgos.  

9.2 Įsipareigojimų nevykdymas prilygsta situacijai, kai gamybinė veikla yra rimtai trukdoma.

9.3 „Force Majeure“ reiškia bet kokias nuo mūsų valios nepriklausančias aplinkybes, kurios apima, bet tuo neapsiriboja: reikalingų (žaliavų) ir /arba darbo jėgos trūkumą rinkoje, darbo ginčus, karą, karo riziką, pilietinį karą, neramumus, gaisras, žemės drebėjimas, vandens žala, potvynis, streikai, verslų oupacijos, lokautas, importo ir eksporto kliūtys, vyriausybės priemonės, įrangos gedimai, reikalingų (žaliavų) medžiagų, vandens ir/ arba energijos tiekimo į mūsų įmonę gedimai.

9.4 Nenugalima jėga (force majeure) aplinkybėmis taip pat laikomos aplinkybės, nurodytos 9.3 punkte. kilę iš trečiosios šalies įmonės, iš kurios gauname (žaliavas) medžiagas, paslaugas, tyrimų atsakymus, pavyzdžius, skaičiavimus ir kt.

9.5 Nenugalima jėga (force majeure) taip pat yra skaitoma situacija, kai aplinkybės, nurodytos 9.3 punkte atsiranda dėl prekių saugojimo ar gabenimo, nesvarbu, mes organizuojame gabeniba, ar ne mes.

9.6 Jei dėl nenugalimos jėgos (force majeure) sutarties (dalies) sustabdymas trunka ilgiau nei tris mėnesius, abi šalys turi teisę paskelbti (likusią sutarties dalį) nutrauktą, raštu įspėjusios kitą šalį ne vėliau kaip prieš 14 dienų.Galimi avansiniai mokėjimai bus grąžinti, jei pirkėjas apmokės mūsų išlaidas iki nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo arba (atsižvelgiant į atvejį) šie veiksmai bus įskaityti pagal sutartą sąskaitos sumą.

10. Atsakomybė

10.1 Mes nesame atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl kokios nors priežasties, išskyrus tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo atvejus, kurių negalima atmesti teisiškai galiojančiu būdu.Ši atsakomybės išimtis apima tiesioginius ir pasekminius nuostolius arba prekybos nuostolius ir kitus pasekminius nuostolius ir apima bet kokią tokią atsakomybę trečiosioms šalims. Atsiradus įtarimams, dėl tyčinio ar didelio neatsargumo atsiradusios žalos, įrodymų paieška apsiima pirkėjas.

10.2 Mes neatsakome už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius arba prekybos nuostolius ir kitą žalą, taip pat žalą, atsiradusią dėl bet kokios atsakomybės trečiosioms šalims, kurias sukėlė mūsų darbuotojai ar kiti pagal sutartį pas mus įdarbinti asmenys (nes jie neatsako pagal šios sutarties nuostatas). Šias išimtys taip pat apima tyčiniai veiksmai ir grubus aplaidumas.

10.3 Mūsų bendra atsakomybė visada ribojama suma kuri yra nurodyta pristatytų prekių netto-faktūroje.

10.4 Jeigu priimame prekes iš trečiųjų asmenų, visa mūsų atsakomybė pirkėjui yra apribota trečiųjų asmenų atsakomybės mums dydžiu.

10.5 Mes neprisiimam jokios atsakomybės už trečiųjų asmenų patentų, licencijų ar kitų teisių pažeidimo atsiradusių, dėl prekių bei informacijos nudojimo, kuria mes suteikėm mūsų klientams.

10.6 Mūsų pristatytų prekių atžvilgių pirkėjas pilnai atledžia mus nuo pretenzijų iš trečiųjų asmenų susijusių su prekių pažeidimais ir žala, atsakomybę už kurias mes atsikratėme.

10.7 Mes aptariame visas juridines ir sutartines apsaugos priemones, kurias mes galime naudoti mūsų atsakomybęs pirkėjui atžvilgiu, taipogi mūsų darbuotojų arba kitų asmenų įdarbintų nuostatų įgyvendinimui, už kurių veiksmus mes esame atsakingi pagal įstatymą.

10.8 Mes neatsakome už prekes sugadinima, defektus arba nefunksionaluma jeigu jos montavimas, pajungimas arba ekspluatacija buvo vykdoma ne pagal mūsų suteiktą instrukciją.

11. Kokybės neatitikimas

11.1 Be žalos kitiem šios sutarties punktams visi skundai susiję su bet kokiais prekes defektais, privalo būti pateikti per 30 dienų po prekės gavimo, arba atsižvelgiant į garantinio sertifikato arba garantijos sąlygas kurios pateikiamos kartu su preke.

11.2 Pretenzijos susijusios su sąskaitom, privalo būti pateiktos per aštuonias dienas nuo sąskaitos išrašymomo.

11.3 Praejus terminams nurodytiems punktuose 11.1. ir 11.2. skundai nepriimami.

11.4 Pretenzijos dėl pristatytų prekių trūkumų bus priimamos tik tuo atveju, jei defektai atsirado dėl medžiagų ir/ar gamybos defektų.

11.5 Pretenzijos pateikimas neatleidžia pirkėjo nuo jo įsipareigojimų, sąskaitos turi būti apmokėtos laiku.

11.6 Pistatytas užsakymas gali būti gražintas tik išanksto gavus mūsų raštiška sutikimą. Transportas ir visas su gražinimu susijusias išlaidas padengia pirkėjas, išskyrus atvejus, kai yra nutarta kitaip ir patvirtinta raštu.

11.7 Laikas yra svarbus faktorius punkto 11 tikslų įgyvendinimui.

12. Nedalumas

12.1 Jeigu „pirkėją“ sudaro daugiau negu vienas fizinis arba juridinis asmuo, visi fiziniai ir juridiniai asmenys yra vienodai atsakingi už „pirkėjo“ atsakomybių vykdymą.

13.Trumpesnis jieškinio senaties terminas

13.1 Be žalos skyriaus 11 informacijai, visi pirkėjo juridiniai veiksmai neatsižvelgiant į tai kuo jie remiasi gali būti pradėti metų bėgyje nuo jieškinio senaties termino pradžios remiantis L.R. įstatymais. Praejus metam visi ieškiniai nutraukiami arba nepriimami.

14.Konfidencialumas ir nekonkuravimas

14.1 Pirkėjas turi pastoviai saugoti ir laikytis bet kurios pateiktos informacijos, medžiagų, prekių, pavyzdžių gautu iš mūsų konfidencialumo, negali naudoti nei vieno iš išvardyntų dalykų jokiems tikslams, išskyrus mūsų remiantis raštiškais susitarimais ir sutikimais.

14.2 Pirkėjas turi naudoti gautą informaciją maksimaliai atsargiai. Pirkėjas neturi teisės be mūsų raštiško sutikimo platinti informaciją ir dokumentaciją.

14.3 Pirkėjs privlo užtikrinti ir įpareigoti savo darbuotojus laikytis visos konfidencialios informacijos slaptumo kaip nurodyta punkte 14.1. Šis įsipareigojimas kaip ir kiti šio skyriaus įsipareigojimai galioja ir po sutarties nutraukimo.

14.4 Pirkėjas ir/ arba jo darbuotojai/ atstovai, nutraukus sutartį, privalo gražinti arba sunaikinti (tikslintis tėsiogiai) visą informaciją gauta iš mūsų.

14.5 Pirkėjas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu ir du metus po sutarties nutraukimo susiaikyti nuo tėsioginių arba netesioginių darbo ar kitokių santykių su mūsų darbuotojais išskyrus atvejus kai yra nutarta kitaip ir patvirtinta raštu. Pirkėjas taipogi įsipareigoja, kad šio punkto laikysis ir kiti fiziniai ir jurdiniai asmenys su kuriais jis yra susijes, kaip apibrežiama Lietuvos respublikos darbo kodekse.

15. Privatumas bei nuosavybės teisės

15.1 Mes pasiliekame pilną nuosavybes teisę visai informacijai ir kitiems mūsų sukutiems intelektualinems bei pramoninems projektams (teise gauti patentus, registruoti dizainus, autorines teises, prekės ženklus, ir betkurias kitas mūsų sukurtus projektus bei idejas) įskaitant jų modifikacijas bei pakeistus variantus visko kas buvo sukurta mumis arba trietiesiais asmenim prieš pasirašant sutartį ir viso jos galiojimo laikotarpiu į sąraša taip pat įeina: įkainiai, ataskaitos, rekomendacijos, pavyzdžiai, sąmatos, brošiuros, projektai, eskizai, brėžiniai, darbų eiga, nou-hau, techninė informacija, ir bet kuri kita informacija gauta analizuoant ir testuojant mūsų produktus. Užsakovas privalo gražinti arba sunaikinti tokius duomenis iškarto po mūsų prašymo.

15.2 Pirkėjas niekada neturi teisės apsūsti mūsų intelektualios ir/ arba pramoninės nuosavybės, neturi teisės bandyti užregistruoti vieną arba kelias mūsų teises arba kitaip bandyti gauti iš jų naudos sau arba savo įmonei.

15.3 Pirkėjas įsipareigoja atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dikumentus, sąlygas bei kitus aktus kurie yra būtini 15 punkto įgyvendinimui.

16.Sąlygų atsisakymas bei negaliojimas

16.1 Mūsų nepanaudojimas arba uždelsimas, dėl teisines pagalbos prašymo nereiškia šios ar kitos teisės atsykakymo ir netrukdo šios ar kitos teisės įgyvendinimą. Nei vienas atsisakymas panaudoti šią teisę neturi trukdyti ateityje pasinaudoti teisę kreiptis teisines pagalbos šiuo arba kuriuo nors kitu klausymu.

16.2 Tuo atveju jeigu kuris nors iš punktu yra arba taps negaliojančiu, neteisėtu arba neįgyvendinamu, jie skaitysis pakeisti tam, kad taptu galiojančiais, teisėtais ir įgyvendinamais.

16.3 Jeigu tokie keitimai būtų neįmanomi, tas punkas arba skyrius skaitysis panaikintu. Betkoks šių sąlygų skyriaus ar punkto pakeitimas arba panaikinimas nekeičia likusių punktų bei skyrių galios.

17. Atitinkamų reikalavimų laikymasis

17.1 Pirkėjas įsipareigoja, kad jis ir visi jo darbuotojai, atstovai bei kiti su juo susiję asmenys laikytusi visų istatymų, teises aktų bei kodeksų liečiančių kova su kyšininkavimu, korupcija bei mokesčių vengimu.Kartu su visais taikomais istatymais, teises aktais, kodeksais ir t.t. liečiančiais kovą su žmonių prekybą bei vergovę, turi turėti savo asmeninę politiką bei proceduras kovai su kyšininkavimu, korupcija bei mokesčių vengimu. Pirkėjas užtikrins jų laikymasi atitinkamais atvejais. Pirkėjas taipogi užtikrina, kad jis nesusidūrė su kyšininkavimu, korupcija, mokesčių vengimu bei prekybą žmonėmis jo versle.

17.2 Mes galime nedelsiant nutraukti betkuriuos susitarimus tarp musu ir pirkejo informuojant paskutinį apie tai raštu, jeigu jis nesilaiko šio rašto 17 punkto. Pirkėjas yra atsakingas ir atleidžia mus nuo betkokios žalos atlyginimo arba pretenzijų patirtu dėl punkti 17 nesilaikymo.

17.3 Mes stengiames valdyti savo verslą sąžiningai ir reikalaujam, kad užsakovas žinotu, suprastu ir laikytusi visų įstatymų bei reikalavimų esančių šalyse, kuriuose jis plėtoja savo verslą.

18. Taikytinai teises aktai

18.1 Mūsų ir užsakovo teisinem santykiams taikytini Lietuvos teises aktai, išskyrus išskyrus tarptautinę prekių pirkimo-pardavimo Konvenciją 1980 m.

18.2 Kas liečia terminų supratimą ir traktavimą, reikėtų remtis «Inkoterms 2010», sukurto tarptautine prekybos komisija Paryžiuje (I.C.C.).

19. Jurisdikcija

19.1 Visi ginčai dėl teisinių santykių tarp mūsų ir užsakovų, privalo būti perduoti į Lietuvos teismus turinčius jurisdikciją. Jeigu pirmoje instancijoje jurisdikciją turi rajono teismas, ginčas turi buti perduotas į Vilniaus Rajono teismą.

19.2 19.1 punkto turinys nepakeičia mūsų teisės perduoti ginčą teismui, turinčiam jurisdikciją pagal įprastas jurisdikcijos taisykles, arba perduoti ginčą arbitražui pagal 19.3 punkto nuostatas. Pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis.

19.3 Tuo atveju, jeigu mes perduodame ginčą arbitražui, ginčą pagal Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo taisykles spręs vienas arba trys arbitrai, kuriuos nuspręsime mes ir paskiriame pagal šias taisykles. Arbitražo būstinė- Vilnius. Mūsų pasirinkta arbitražo kalba bus anglų arba lietuvių.